Yuyi Yang,Chen Xu,Xinhua Cao,Hui Lin,Jun Wang* . Antibiotic resistance genes in surface water of eutrophic urban lakes are related to heavy metals, antibiotics, lake morphology and anthropic impact . Ecotoxicology . 2017   : DOI 10.1007/s10646-017-1814-3
Haihua Wang,Lili Cui,Huamin Cheng,Yu Zhang,Xiaoping Diao,Jun Wang* . Comparative Studies on the Toxicokinetics of Benzo[a]pyrene in Pinctada martensii and Perna viridis . Bull Environ Contam Toxicol . 2017   : DOI 10.1007/s00128-016-2015-0
WenfengWang,AnneWairimu Ndungu,Zhen Li, Jun Wang* . Microplastics pollution in inland freshwaters of China: A case study in urban surface waters ofWuhan, China . Science of the Total Environment . 2017   575 : 1369-1374
Yuyi Yang,Liangfu Wei,Lili Cui,Miaomiao Zhang,Jun Wang* . Profiles and Risk Assessment of Heavy Metals in Great Rift Lakes, Kenya . Clean – Soil, Air, Water . 2017   45 : 1600825
Yuyi Yang,Minxia Liu,Xiaoyan Yun,Jing Ge,Jun Wang* . Profiles and Risk Assessment of Organochlorine Pesticides in Three Gorges Reservoir, China . Clean – Soil, Air, Water . 2017   45 : 1600823