Liao Liao, Ting Fang, Baiquan Ma, Xianbao Deng, Li Zhao and Yuepeng Han* . Assessment of calcium and zinc accumulation in cultivated and wild apples . Journal of the Science of Food and Agriculture . 2017   : DOI: 10.1002/jsfa.8289
Qiuxiang Tian, Xinggang Wang, Dongya Wang, , Min Wang, Chang Liao, Xiaolu Yang, Feng Liu* . Decoupled linkage between soil carbon and nitrogen mineralization among soil depths in a subtropical mixed forest . Soil Biology & Biochemistry . 2017   109 : 135–144
Neng Wei, YanJun Zhang, Zhun Xu, Elizabeth Mwihaki Kamande, Veronicah Mutele Ngumbau, GuangWan Hu* . Epimedium zhaotongense (Berberidaceae), a New Species from Yunnan Province, China . Phytotaxa . 2017   :
Junjun Wu, Qian Zhang, Fan Yang, Yao lei, Quanfa Zhang, Xiaoli Cheng* . Does short-term litter input manipulation affect soil respiration and its carbon-isotopic signature in a coniferous forest ecosystem of central China? . Applied Soil Ecology . 2017   113 : 45-53
Qinghu Jiang, Qianxi Li, Xinggang Wang, Yu Wu, Xiaolu Yang, Feng Liu* . Estimation of soil organic carbon and total nitrogen in different soil layers using VNIR spectroscopy: Effects of spiking on model applicability . Geoderma . 2017   293 : 54-63