Location: Home > Recent papers
Recent papers

Hui Shao, Brigitte Gontero, Stephen C. Maberly, Hong Sheng Jiang, Yu Cao, Wei Li, Wen Min Huang . Responses of Ottelia alismoides, an aquatic plant with three CCMs, to variable CO2 and light . Journal of Experimental Botany . 2017   : DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erx064

Xinwei Li, Dachuan Bao, Handong Huang, and Jiafen Xie . Primula hubeiensis (Primulaceae), a New Species from Central China . Novon: A Journal for Botanical Nomenclature . 2017   25 : 162-165

Xiang Tan*, Quanfa Zhang, Michele A. Burford, Fran Sheldon and Stuart E. Bunn* . Benthic Diatom Based Indices for Water Quality Assessment in Two Subtropical Streams . Frontiers in Microbiology . 2017   8 : doi: 10.3389/fmicb.2017.00601

Jie Yuan, Siyue Li, Xi Han, Qiuyang Chen, Xiaoli Cheng, Quanfa Zhang* . Characterization and source identification of nitrogen in a riverine system of monsoon-climate region, China . Science of The Total Environment . 2017   : http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.042

Baiquan Ma,Liao Liao,Qian Peng,Ting Fang,Hui Zhou,Schuyler S. Korban,Yuepeng Han* . Reduced representation genome sequencingreveals patterns of genetic diversity and selectionin apple . Journal of IntegrativePlant Biology . 2017   59 : 190-204

Xin Wang,Changfu Li, Chen Zhou,Jia Li,Yansheng Zhang* . Molecular characterization of the C-glucosylation for puerarin biosynthesis in Pueraria lobata . The Plant Journal . 2017   : DOI: 10.1111/tpj.13510

Liao Liao, Ting Fang, Baiquan Ma, Xianbao Deng, Li Zhao and Yuepeng Han* . Assessment of calcium and zinc accumulation in cultivated and wild apples . Journal of the Science of Food and Agriculture . 2017   : DOI: 10.1002/jsfa.8289

Qiuxiang Tian, Xinggang Wang, Dongya Wang, Min Wang, Chang Liao, Xiaolu Yang, Feng Liu* . Decoupled linkage between soil carbon and nitrogen mineralization among soil depths in a subtropical mixed forest . Soil Biology & Biochemistry . 2017   109 : 135–144

Neng Wei, YanJun Zhang, Zhun Xu, Elizabeth Mwihaki Kamande, Veronicah Mutele Ngumbau, GuangWan Hu* . Epimedium zhaotongense (Berberidaceae), a New Species from Yunnan Province, China . Phytotaxa . 2017   :

Junjun Wu, Qian Zhang, Fan Yang, Yao lei, Quanfa Zhang, Xiaoli Cheng* . Does short-term litter input manipulation affect soil respiration and its carbon-isotopic signature in a coniferous forest ecosystem of central China? . Applied Soil Ecology . 2017   113 : 45-53