Year Article Title Source Titles Author IF
2016 The effect of stress on the piezoelectric properties of BNT-BT-ST thin films MATERIALS LETTERS Li, Wei; Li, Peng; Zeng, Huarong; Yue, Zhenxing; Zhai, Jiwei
2016 Effect of substituting Ce for Zr on the electrical properties of NASICON materials JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS Xie, Bingxing; Jiang, Danyu; Wu, Jian; Feng, Tao; Xia, Jinfeng; Nian, Hongqiang
2016 Highly transparent LaYZr2O7 ceramic fabricated by slip casting CERAMICS INTERNATIONAL Yi, Hailan; Wang, Zhengjuan; Zhou, Guohong; Zhang, Jian; Wang, Shiwei
2016 Syntheses of ZrC-SiC nanopowder via sol-gel method CERAMICS INTERNATIONAL Liang, Mengshi; Li, Fei; Ma, Xifei; Kang, Zhuang; Huang, Xiao; Wang, Xin-Gang; Zhang, Guo-Jun
2016 Preparation and property of beta-SiAlON:Eu2+ luminescent fibers by an electrospinning method combined with carbothermal reduction nitridation JOURNAL OF LUMINESCENCE Liu, Qian; Lu, Qi; Liu, Guanghui; Wei, Qinhua
2016 Luminescence properties of Ag nanoclusters doped SiO2-PbF2 oxyfluoride glasses JOURNAL OF LUMINESCENCE Zhou, Zhenzhen; Liu, Guanghui; Wei, Qinhua; Yang, Hua; Liu, Qian
2016 Fabrication and properties of La2-xGdxHf2O7 transparent ceramics JOURNAL OF LUMINESCENCE Wang, Zhengjuan; Zhou, Guohong; Zhang, Fang; Qin, Xianpeng; Ai, Jianping; Wang, Shiwei
2016 Optical, luminescence and scintillation characteristics of non-stoichiometric LuAG:Ce ceramics JOURNAL OF LUMINESCENCE Liu, Shuping; Feng, Xiqi; Mares, Jiri A.; Babin, V.; Nikl, Martin; Beitlerova, Alena; Shi, Yun; Zeng, Yanping; Pan, Yubai; D'Ambrosio, Carmelo; Huang, Yihua
2016 Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 composites prepared by reaction hot pressing using Ti3SiC2 as additive CERAMICS INTERNATIONAL He, Ping; Dong, Shaoming; Kan, Yanmei; Zhang, Xiangyu; Ding, Yusheng
2016 Self-assembled growth of BiFeO3 meso-octahedral particles synthesized by a facile surfactant-free hydrothermal method JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH Hou, L.; Lu, Z. Y.; Dai, Y. C.; Zuo, K. H.; Xia, Y. F.; Ren, Z. M.; Wu, J.; Lu, X. G.; Zeng, Y. P.; Li, X.
2016 Nanoparticle-enhanced generation of gene-transfected mesenchymal stem cells for in vivo cardiac repair BIOMATERIALS Zhu, Kai; Wu, Meiying; Lai, Hao; Guo, Changfa; Li, Jun; Wang, Yulin; Chen, Yu; Wang, Chunsheng; Shi, Jianlin
2016 rBMSC and bacterial responses to isoelastic carbon fiber-reinforced poly(ether-ether-ketone) modified by zirconium implantation JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B Li, Jian; Qian, Shi; Ning, Congqin; Liu, Xuanyong
2016 Study on erosion-wear behavior and mechanism of plasma-sprayed alumina-based coatings by a novel slurry injection method TRIBOLOGY INTERNATIONAL Yang, Kai; Rong, Jian; Liu, Chenguang; Zhao, Huayu; Tao, Shunyan; Ding, Chuanxian
2016 Discovery of elusive structures of multifunctional transition-metal borides NANOSCALE Liang, Yongcheng; Wu, Zhaobing; Yuan, Xun; Zhang, Wenqing; Zhang, Peihong
2016 Job-sharing cathode design for Li-O-2 batteries with high energy efficiency enabled by in situ ionic liquid bonding to cover carbon surface defects JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A Lou, Peili; Li, Chilin; Cui, Zhonghui; Guo, Xiangxin
2016 Rational composition and structural design of in situ grown nickel-based electrocatalysts for efficient water electrolysis JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A Liu, Xiangye; Wang, Xin; Yuan, Xiaotao; Dong, Wujie; Huang, Fuqiang
2016 Ultrathin mesoporous Co3O4 nanosheets with excellent photo-/thermo-catalytic activity JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A Zheng, Yali; Wang, Wenzhong; Jiang, Dong; Zhang, Ling; Li, Xiaoman; Wang, Zhong
2016 Tumor vascular-targeted co-delivery of anti-angiogenesis and chemotherapeutic agents by mesoporous silica nanoparticle-based drug delivery system for synergetic therapy of tumor INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE Li, Xiaoyu; Wu, Meiying; Pan, Limin; Shi, Jianlin
2016 PEGylated NaHoF4 nanoparticles as contrast agents for both X-ray computed tomography and ultra-high field magnetic resonance imaging BIOMATERIALS Ni, Dalong; Zhang, Jiawen; Bu, Wenbo; Zhang, Chen; Yao, Zhenwei; Xing, Huaiyong; Wang, Jing; Duan, Fei; Liu, Yanyan; Fan, Wenpei; Feng, Xiaoyuan; Shi, Jianlin
2016 Diode-pumped Kerr-lens mode-locked Yb:CaGdAlO4 laser with tunable wavelength LASER PHYSICS LETTERS Gao, Ziye; Zhu, Jiangfeng; Wang, Junli; Wang, Zhaohua; Wei, Zhiyi; Xu, Xiaodong; Zheng, Lihe; Su, Liangbi; Xu, Jun
2016 Magnetic and transport studies of core-shell nanorods based on metallic oxide ferromagnet SrRuO3 SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES Zheng, M.; Li, X. Y.; Zhu, Q. X.; Li, H. R.; Shi, L.; Li, X. M.; Zheng, R. K.
2016 Relationship between negative thermal expansion and lattice dynamics in a tetragonal PbTiO3-Bi(Mg1/2Ti1/2)O-3 perovskite single crystal RSC ADVANCES Jiang, Kai; Zhang, Peng; Zhang, Jinzhong; Xu, Guisheng; Li, Wenwu; Hu, Zhigao; Chu, Junhao
2016 A facile way to prepare nanoporous PbI2 films and their application in fast conversion to CH3NH3PbI3 RSC ADVANCES Zheng, Huifeng; Wang, Weiqi; Yang, Songwang; Liu, Yangqiao; Sun, Jing
2016 New Graphene Form of Nanoporous Monolith for Excellent Energy Storage NANO LETTERS Bi, Hui; Lin, Tianquan; Xu, Feng; Tang, Yufeng; Liu, Zhanqiang; Huang, Fuqiang
2016 Structural modification and piezoelectric properties in Bi0.5Na0.5TiO3-BaTiO3-SrTiO3 thin films JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS Li, Wei; Li, Peng; Zeng, Huarong; Hao, Jigong; Yue, Zhenxing; Zhai, Jiwei