Location: Home>>Papers
Title First Author Connect Author Publication Name PubYear,Volume, Issue, Page number
图书采购存在的问题与对策 牛振恒 大学图书情报学刊 2015 33 3 71-74,101
Poplar PdMYB221 is involved in the direct and indirect regulation of secondary wall biosynthesis during wood formation Tang, Xianfeng;Zhuang, Yamei;Qi, Guang;Wang, Dian;Liu, Huanhuan;Wang, Kairong;Chai, Guohua;Zhou, Gongke SCIENTIFIC REPORTS 2015 5  
Rigid-Flexible Coupling High Ionic Conductivity Polymer Electrolyte for an Enhanced Performance of LiMn2O4/Graphite Battery at Elevated Temperature Hu, Pu;Duan, Yulong;Hu, Deping;Qin, Bingsheng;Zhang, Jianjun;Wang, Qingfu;Liu, Zhihong;Cui, Guanglei;Chen, Liquan ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2015 7 8 4720-4727
Preparation and long-term antibacterial activity of TiO2 nanotubes loaded with Ag nanoparticles and Ag ions Wei, Luyao;Wang, Hongfen;Wang, Zhiqi;Yu, Meiyan;Chen, Shougang RSC ADVANCES 2015 5 91 74347-74352
Thiophene pi-bridge effect on photovoltaic performances of dithienosilole and bithiazole backboned polymers Zheng, Huilin;Gu, Chuantao;Zhu, Qianqian;Bao, Xichang;Wen, Shuguang;Qiu, Meng;Zhu, Dangqiang;Sun, Mingliang;Yang, Renqiang JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 2015 132 46 
Transcriptome and gene expression analysis of DHA producer Aurantiochytrium under low temperature conditions Ma, Zengxin;Tan, Yanzhen;Cui, Guzhen;Feng, Yingang;Cui, Qiu;Song, Xiaojin SCIENTIFIC REPORTS 2015 5  
MetaBoot: a machine learning framework of taxonomical biomarker discovery for different microbial communities based on metagenomic data Wang, Xiaojun;Su, Xiaoquan;Cui, Xinping;Ning, Kang PEERJ 2015 3  
Characteristics of a CaSO4 oxygen carrier for chemical-looping combustion: reaction with polyvinylchloride pyrolysis gases in a two-stage reactor Bi, Wenzhuo;Chen, Tianju;Zhao, Ruidong;Wang, Zhiqi;Wu, Jingli;Wu, Jinhu RSC ADVANCES 2015 5 44 34913-34920
Aqueous-phase hydrogenation of biomass-derived itaconic acid to methyl-gamma-butyrolactone over Pd/C catalysts: Effect of pretreatments of active carbon Li, Sha;Wang, Xicheng;Liu, Xiaoran;Xu, Guoqiang;Han, Sheng;Mu, Xindong CATALYSIS COMMUNICATIONS 2015 61  92-96
Simulation of Biomass Gasification and Application in Pilot Plant He, Tao;Han, Dezhi;Wu, Jingli;Li, Jianqing;Wang, Zhiqi;Wu, Jinhu ENERGY TECHNOLOGY 2015 3 2 162-167
<< >>