Papers
Title Publication  Name First Author PubYear
Biomaterials Shishuai Su, Yanping Ding 2016
Biomaterials Lingmin Zhang 2016
Biomaterials Xiaowei Ma 2016
NPG Asia Mater Yong, Y. 2016
Theranostics Lingling Geng, Zihua Wang 2016
Theranostics Yiping Chen 2016
Nano Res. Han, B. 2016
Nano Res. Ya Deng 2016
Nano Res. Wen T 2016
Nano Res. Shi XL 2016
ACS Catal. Wanying Lei 2016
Chem. Mater. Zhen-Gang Wang 2016
Chem. Mater. Xiangwei Zhu 2016
Chem. Mater. Li Li 2016
Chem. Mater. Shengliang Li 2016
Nat. Commun. Dan Deng, Yajie Zhang 2016
Nat. Commun. Hai Hu 2016
Nat. Commun. Haoran Zhang 2016
Adv. Funct. Mater. Zeng Z 2016
Adv. Funct. Mater. Zhao, M. 2016