Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > The Academicians
Liu Guangding
Sun Shu
Ye Danian
Wang Sijing
 
Wang Jiyang
Teng Jiwen
Yao Zhenxing
Zhong Dalai
 
Liu Jiaqi
Zhu Rixiang
Ding Zhongli
Zhai Mingguo
 
Liu Congqiang
Wan Weixing
Guo Zhengtang
Wu Fuyuan
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn