Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > The Academicians
Liu Guangding
Ye Danian
Wang Sijing
Wang Jiyang
 
Teng Jiwen
Yao Zhenxing
Zhong Dalai
Liu Jiaqi
 
Zhu Rixiang
Ding Zhongli
Zhai Mingguo
Liu Congqiang
 
Wan Weixing
Guo Zhengtang
Wu Fuyuan
Zhang Hong-Fu
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn