Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > Associate Professor
An Zhiguo
Ao Songjian
Bai Zhiming
Cao Changqian
 
CAO Mingjian
Cao Xin
Chai Lihui
Chen Lin
 
CHEN Weiying
Chen Yi
Chen Yiding
Chen Yun
 
Chen Zu'an
CHEN Zuoling
Chu Yang
Cui Zhendong
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn