Search
About us
Research Centers
Key Laboratories
Research
Faculty
CAS Members
Center for Genome Biology
Molecular Agrobiology
Developmental Biology
Molecular Systems Biology
Agro-Resources Research
International Cooperation
News
Resources
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Links
  Location: Home >> Faculty >> Center for Genome Biology
  Center for Genome Biology


Yonghong Wang


Education
        1987.9-1991.7        BA, Beijing Agricultural University, China
        1996.9-1998.12      MS, Institute of Genetics, CAS
        2001.9-2004.7        PhD, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS

 Associations & Fellowships
2001.10-2002. 2  Visiting Scientist, The Hong Kong University of Science and Technology
2002. 5-2002.11  Visiting Scientist, John Innes Centre, UK 
 
Employment History:
2009.10-         Professor, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS
2004.11- 2009.10  Associate Professor, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS
2001.6-2004.11   Assistant Professor, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS
1998.10-2001.6   Assistant Professor, Institute of Genetics, CAS
1994.7-1998.10   Researcher, Institute of Genetics, CAS

PUBLICATIONS ( § First author; *Corresponding author. )
1. Honglei Ma§, Jingbo Duan§, Jiyuan Ke§, Yuanzheng He, Xin Gu, Ting Hai Xu, Hong Yu, Yonghong Wang, Joseph S. Brunzelle, Yi Jiang, Scott B. Rothbart, H. Eric Xu*, Jiayang Li*, and Karsten Melcher* (2017) A D53 repression motif induces oligomerization of TOPLESS corepressors and promotes assembly of a corepressor-nucleosome complex. Sci Adv. 3, e1601217.
 
2. Wei Xin, Zhicai Wang, Yan Liang, Yonghong Wang, and Yuxin Hu* (2017) Dynamic expression reveals a two-step patterning of WUS and CLV3 during axillary shoot meristem formation in Arabidopsis. J Plant Physiol. 214:1-6.
 
3. Dali Zeng§, Zhixi Tian§, Yuchun Rao, Guojun Dong, Yaolong Yang, Lichao Huang, Yujia Leng, Jie Xu, Chuan Sun, Guangheng Zhang, Jiang Hu, Li Zhu, Zhenyu Gao, Xingming Hu, Longbiao Guo, Guosheng Xiong, Yonghong Wang, Jiayang Li*, and Qian Qian* (2017) Rational design of high-yield and superior-quality rice. Nat Plants. 3:17031.
 
4. Jing Wang§, Hong Yu§, Guosheng Xiong, Zefu Lu, Yongqing Jiao, Xiangbing Meng, Guifu Liu, Xuewei Chen, Yonghong Wang*, and Jiayang Li* (2017) Tissue-specific ubiquitination by IPA1 INTERACTING PROTEIN 1 modulates IPA1 protein levels to regulate plant architecture in rice. Plant Cell. 29: 697-707.

6.  Di Wu, Linzhou Huang, Jin Gao, and Yonghong Wang* (2016) The molecular mechanism of plant gravitropism. Hereditas. 38, 589–602.

7.  Yan Liang, and Yonghong Wang* (2016) The genes controlling rice architecture and its application in breeding. Chin Bull Life Sci. 28, 1156–1167.

8.  Bing Wang§, Jinfang Chu§, Tianying Yu§, Qian Xu, Xiaohong Sun, Jia Yuan, Guosheng Xiong, Guodong Wang, Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2015) Tryptophan-independent auxin biosynthesis contributes to early embryogenesis in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. 112, 4821-4826.

9.  Jian Wu§, Yuefeng Sun§, Yannan Zhao, Jian Zhang, Lilan Luo, Meng Li, Jinlong Wang, Hong Yu, Guifu Liu, Liusha Yang, Guosheng Xiong, Jian-Min Zhou, Jianru Zuo, Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2015) Deficient plastidic fatty acid synthesis triggers cell death by modulating mitochondrial reactive oxygen species. Cell Res. 25, 621-633.

10.  Lei Wang§, Bing Wang§, Liang Jiang, Xue Liu, Xilong Li, Zefu Lu, Xiangbing Meng, Yonghong Wang, Steven M. Smith, and Jiayang Li* (2015) Strigolactone signaling in Arabidopsis regulates shoot development by targeting D53-Like SMXL repressor proteins for ubiquitination and degradation. Plant Cell. 27, 3128-3142.

11.  Li-Hua Zhao§, X Edward Zhou§, Wei Yi§, Zhongshan Wu, Yue Liu, Yanyong Kang, Li Hou, Parker W de Waal, Suling Li, Yi Jiang, Adrian Scaffidi, Gavin R Flematti, Steven M Smith, Vinh Q Lam, Patrick R Griffin, Yonghong Wang, Jiayang Li, Karsten Melcher*, and H Eric Xu* (2015) Destabilization of strigolactone receptor DWARF14 by binding of ligand and E3-ligase signaling effector DWARF3. Cell Res. 25, 1219-1236.

12.  Shujia Li, Jin Gao, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2015) Advances in regulating rice tillers by strigolactones. Chin Bull Bot. 50, 539–548.

13.  Yuexing Wang§, Guosheng Xiong§, Jiang Hu§, Liang Jiang, Hong Yu, Jie Xu, Yunxia Fang, Longjun Zeng, Erbo Xu, Jing Xu, Weijun Ye, Xiangbing Meng, Ruifang Liu, Hongqi Chen, Yanhui Jing, Yonghong Wang, Xudong Zhu*, Jiayang Li*, and Qian Qian* (2015) Copy number variation at the GL7 locus contributes to grain size diversity in rice. Nat Genet. 47, 944-948.

14. Zefu Lu§, Gaoneng Shao§, Jinsong Xiong, Yongqing Jiao, Jing Wang, Guifu Liu, Xiangbing Meng, Yan Liang, Guosheng Xiong, Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2015) MONOCULM 3, an ortholog of WUSCHEL in rice, is required for tiller bud formation. J Genet Genomics. 42, 71-78.

15. Catarina Cardoso§, Yanxia Zhang§, Muhammad Jamil§, Jo Hepworth§, Tatsiana Charnikhova, Stanley O. N. Dimkp, Caroline Meharg, Mark H. Wright, Junwei Liu, Xiangbing Meng, Yonghong Wang, Jiayang Li, Susan R. McCouch, Ottoline Leyser, Adam H. Price, Harro J. Bouwmeester*, and Carolien Ruyter-Spira (2014) Natural variation of rice strigolactone biosynthesis is associated with the deletion of two MAX1 orthologs. Proc Natl Acad Sci USA. 111, 2379-2384.

16. Dajun Sang§, Dongqin Chen§, Guifu Liu, Yan Liang, Linzhou Huang, Xiangbing Meng, Jinfang Chu, Xiaohong Sun, Guojun Dong, Yundong Yuan, Qian Qian, Jiayang Li*, and Yonghong Wang* (2014) Strigolactones regulate rice tiller angle by attenuating shoot gravitropism through inhibiting auxin biosynthesis. Proc Natl Acad Sci USA. 111, 11199-11204.

17. Liang Jiang§, Xue Liu§, Guosheng Xiong§, Huihui Liu§, Fulu Chen, Lei Wang, Xiangbing Meng, Guifu Liu, Hong Yu, Yundong Yuan, Wei Yi, Lihua Zhao, Honglei Ma, Yuanzheng He, Zhongshan Wu, Karsten Melcher, Qian Qian, H. Eric Xu*, Yonghong Wang*, and Jiayang Li* (2013) DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone signalling in rice. Nature. 504, 401-405.

18. Li-Hua Zhao§, X Edward Zhou§, Zhong-Shan Wu§, Wei Yi, Yong Xu, Suling Li, Ting-Hai Xu, Yue Liu, Run-Ze Chen, Amanda Kovach, Yangyong Kang, Li Hou, Yuanzheng He, Cen Xie, Wanling Song, Dafang Zhong, Yechun Xu, Yonghong Wang, Jiayang Li, Chenghai Zhang*, Karsten Melcher* and H Eric Xu* (2013) Crystal structures of two phytohormone signal-transducing α/β hydrolases: karrikin-signaling KAI2 and strigolactone-signaling DWARF14. Cell Res. 23, 436-439.

19. Lisheng Chen§, Guosheng Xiong§, Xia Cui, Meixian Yan, Ting Xu, Qian Qian, Yongbiao Xue, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2013) OsGRAS19 may be a novel component involved in the brassinosteroid signaling pathway in rice. Mol Plant. 6, 988-991.

20. Zefu Lu§, Hong Yu§, Guosheng Xiong§, Jing Wang, Yongqing Jiao, Guifu Liu, Yanhui Jing, Xiangbing Meng, Xingming Hu, Qian Qian, Xiangdong Fu, Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2013) Genome-wide binding analysis of the transcription activator ideal plant architecture1 reveals a complex network regulating rice plant architecture. Plant Cell. 25, 3743-3759.

21. Cao Xu§, Yonghong Wang§, Yanchun Yu§, Jingbo Duan, Zhigang Liao, Guosheng Xiong, Xiangbing Meng, Guifu Liu, Qian Qian*, and Jiayang Li* (2012) Degradation of MONOCULM 1 by APC/CTAD1 regulates rice tillering. Nat Commun. 3, 750.

22. Jian Wu, Xue Liu, and Yonghong Wang* (2011) Progress of plant functional genomics. Chin Bull Life Sci. 23, 168-178.

23. Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2011) Branching in rice. Curr Opin Plant Biol. 14, 94-99.

24. Fengli Sun, Weiping Zhang, Guosheng Xiong, Meixian Yan, Qian Qian, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2010) Identification and functional analysis of the MOC1 interacting protein 1. J Genet Genomics. 37, 69-77.

25. Xia Cui§, Chunmin Ge§, Renxiao Wang, Huanzhong Wang, Weiqi Chen, Zhiming Fu, Xiangning Jiang, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2010) The BUD2 mutation affects plant architecture through altering cytokinin and auxin responses in Arabidopsis. Cell Res. 20, 576-586.

26. Yongqing Jiao§, Yonghong Wang§, Dawei Xue§, Jing Wang, Meixian Yan, Guifu Liu, Guojun Dong, Dali Zeng, Zefu Lu, Xudong Zhu, Qian Qian*, and Jiayang Li* (2010) Regulation of OsSPL14 by OsmiR156 defines ideal plant architecture in rice. Nat Genet. 42, 541-544.

27. Zhen Li, Guosheng Xiong, and Yonghong Wang*. (2010) Auxin actions in regulating plant gravitropism. Chin Bull Life Sci. 22, 15-23.

28. Guosheng Xiong, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2009) Advances in the regulation and crosstalks of phytohormones. Chinese Sci Bull. 54, 2718–2733.

29. Hao Lin§, Renxiao Wang§, Qian Qian§, Meixian Yan, Xiangbing Meng, Zhiming Fu, Cunyu Yan, Biao Jiang, Zhen Su, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2009) DWARF27, an iron-containing protein required for the biosynthesis of strigolactones, regulates rice tiller bud outgrowth. Plant Cell. 21, 1512-1525.

30. Karsten Melcher§, Ley-Moy Ng§, X. Edward Zhou§, Fen-Fen Soon§, Yong Xu, Kelly M. Suino-Powell, Sang-Youl Park, Joshua J. Weiner, Hiroaki Fujii, Viswanathan Chinnusamy, Amanda Kovach, Jun Li, Yonghong Wang, Jiayang Li, Francis C. Peterson, Davin R. Jensen, Eu-Leong Yong, Brian F. Volkman, Sean R. Cutler, Jian-Kang Zhu, and H. Eric Xu* (2009) A gate-latch-lock mechanism for hormone signalling by abscisic acid receptors. Nature. 462, 602-608.

31. Shengben Li§, Qian Qian§, Zhiming Fu, Dali Zeng, Xiangbing Meng, Junko Kyozuka, Masahiko Maekawa, Xudong Zhu, Jian Zhang, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2009) Short panicle1 encodes a putative PTR family transporter and determines rice panicle size. Plant J. 58, 592-605.

32. Zhixi Tian§, Qian Qian§, Qiaoquan Liu§, Meixian Yan, Xinfang Liu, Changjie Yan, Guifu Liu, Zhenyu Gao, Shuzhu Tang, Dali Zeng, Yonghong Wang, Jianming Yu*, Minghong Gu*, and Jiayang Li* (2009) Allelic diversities in rice starch biosynthesis lead to a diverse array of rice eating and cooking qualities. Proc Natl Acad Sci USA. 106, 21760-21765.

33. Rui Zhang, Bing Wang, Jian Ouyang, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2008) Arabidopsis indole synthase, a homolog of tryptophan synthase alpha, is an enzyme involved in the Trp-independent indole-containing metabolite biosynthesis. J Integr Plant Biol. 50, 1070-1077.

34. Weihui Xu§, Juan Huang§, Baohua Li, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2008) Is kinase activity essential for biological functions of BRI1? Cell Res. 18, 472-478.

35. Yanchun Yu§, Tian Tang§, Qian Qian§, Yonghong Wang, Meixian Yan, Dali Zeng, Bin Han, Chung-I Wu*, Suhua Shi*, and Jiayang Li* (2008) Independent losses of function in a polyphenol oxidase in rice: differentiation in grain discoloration between subspecies and the role of positive selection under domestication. Plant Cell. 20, 2946-2959.

36. Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2008) Molecular basis of plant architecture. Annu Rev Plant Biol. 59, 253-279.

37. Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2008) Rice, rising. Nat Genet. 40, 1273-1275.

38. Baisheng Yu§, Zhongwei Lin§, Haixia Li, Xiaojiao Li, Jiayang Li, Yonghong Wang, Xia Zhang, Zuofeng Zhu, Wenxue Zhai, Xiangkun Wang, Daoxin Xie, Chuanqing Sun* (2007) TAC1, a major quantitative trait locus controlling tiller angle in rice. Plant J. 52, 891-898.

39. Dali Zeng, Meixian Yan, Yonghong Wang, Xinfang Liu, Qian Qian*, and Jiayang Li* (2007) Du1, encoding a novel Prp1 protein, regulates starch biosynthesis through affecting the splicing of Wxb pre-mRNAs in rice (Oryza sativa L.). Plant Mol Biol. 65, 501-509.

40. Peijin Li§, Yonghong Wang§, Qian Qian§, Zhiming Fu, Mei Wang, Dali Zeng, Baohua Li, Xiujie Wang, and Jiayang Li* (2007) LAZY1 controls rice shoot gravitropism through regulating polar auxin transport. Cell Res. 17, 402-410.

41. Yonghong Wang, Minsheng Chen, and Jiayang Li* (2007) Rice. In Biotechnology in Agriculture and Forestry, Vol. 59 Transgenic Crops IV (ed. By E.C Pua and M.R Davey), Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Pp. 35–54.

42. Bing Wang, Jiayang Li, and Wang Y* (2006) Advances in understanding the roles of auxin involved in modulating plant architecture. Chin Bull Bot. 23, 433–442.

43. Chunmin Ge§, Xia Cui§, Yonghong Wang, Yuxin Hu, Zhiming Fu, Dongfen Zhang, Zhukuan Cheng, and Jiayang Li* (2006) BUD2, encoding an S-adenosylmethionine decarboxylase, is required for Arabidopsis growth and development. Cell Res. 16, 446-456.

44. Guosheng Xiong§, Xingming Hu§, Yongqing Jiao, Yanchun Yu, Chengcai Chu1, Jiayang Li, Qian Qian*, and Yonghong Wang* (2006) LEAFY HEAD 2, which encodes a putative RNA-binding protein, regulates shoot development of rice. Cell Res. 16, 267-276.

45. Xiaoqun Wang, Weihui Xu, Ligeng Ma, Zhiming Fu, Xingwang Deng, Jiayang Li, and Yonghong Wang* (2006) Requirement of KNAT1/BP for the development of abscission zones in Arabidopsis thaliana. J Integr Plant Biol. 48, 15−26.

46. Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2006) Genes controlling plant architecture. Curr Opin Biotechnol. 17, 123-129.

47. Yonghong Wang, and Jiayang Li* (2005) The plant architecture of rice (Oryza sativa). Plant Mol Biol. 59, 75-84.

48. Yonghong Wang, Xiongbiao Xue*, and Jiayang Li* (2005) Towards molecular breeding and improvement of rice in China. Trends Plant Sci. 10, 610-614.

49. Yuxin Hu§, Yonghong Wang§, Xinfang Liu, and Jiayang Li* (2004) Arabidopsis RAV1 is down-regulated by brassinosteroid and may act as a negative regulator during plant development. Cell Res. 14, 8-15.