Hua Li, Bin Hu, and Chengcai Chu. Nitrogen Use Efficiency in Crops: Lessons from Arabidopsis and Rice. Journal of Experimental Botany. DOI: 10.1093/jxb/erx101

(2017-04-18)

Xuezhao Liu, Yang Li, Xin Wang, Ruxiao Xing, Kai Liu, Qiwen Gan, Changyong Tang, Zhiyang Gao, Youli Jian, Shouqing Luo, Weixiang Guo, and Chonglin Yang. The BEACH-containing Protein WDR81 Coordinates p62 and LC3C to Promote Aggrephagy. The Journal of Cell Biology. DOI: 10.1083/jcb.201608039

(2017-04-14)

Xianwei Song and Xiaofeng Cao. Context and Complexity: Analyzing Methylation in Trinucleotide Sequences. Trends in Plant Science. DOI: 10.1016/j.tplants.2017.03.013

(2017-04-14)

Penggen Duan, Jinsong Xu, Dali Zeng, Baolan Zhang, Mufan Geng, Guozheng Zhang, Ke Huang, Luojiang Huang, Ran Xu, Song Ge, Qian Qian, Yunhai Li. Natural Variation in the Promoter of GSE5 Contributes to Grain Size Diversity in Rice. Molecular Plant. DOI: 10.1016/j.molp.2017.03.009

(2017-04-10)

Hongru Wang, Filipe G. Vieira, Jacob E. Crawford, Chengcai Chu, and Rasmus Nielsen. Asian Wild Rice is a Hybrid Swarm with Extensive Gene Flow and Feralization from Domesticated Rice. Genome Research. DOI: 10.1101/gr.204800.116

(2017-04-07)

Xiang Lu , Qing Xiong , Tong Cheng , Qingtian Li, Xinlei Liu , Yingdong Bi, Wei Li, Wanke Zhang, Biao Ma, Yongcai Lai, Weiguang Du, Weiqun Man, Shouyi Chen , Jinsong Zhang. PP2C-1 Allele Underlying a Quantitative Trait Locus Enhances Soybean 100-Seed Weight. Molecular Plant.
DOI: 10.1016/j.molp.2017.03.006.

(2017-04-05)

Jing Wang, Yalin Liu, Handong Su, Xianrui Guo, Fangpu Han. Centromere Structure and Function Analysis in the Wheat-rye Translocation Lines. Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13554

(2017-04-03)

Juan Wang, Ruci Wang, Yueming Wang, Li Zhang, Li Zhang, Yufang Xu, Shanguo Yao. Short and Solid Culm/RFL/APO2 for Culm Development in Rice. Plant Journal. DOI: 10.1111/tpj.13548

(2017-04-01)

Mi Ni, Wei Ma, Xiaofang Wang, Meijing Gao, Yan Dai, Xiaoli Wei, Lei Zhang, Yonggang Peng, Shuyuan Chen, Lingyun Ding, Yue Tian, Jie Li, Haiping Wang, Xiaolin Wang, Guowang Xu, Wangzhen Guo, Yihua Yang, Yidong Wu, Shannon Heuberger, Bruce Tabashnik, Tianzhen Zhang, Zhen Zhu. Next generation transgenic cotton: pyramiding RNAi and Bt counters insect resistance. Plant Biotechnology Journal. DOI:10.1111/pbi.12709

(2017-03-28)

Lin Zhang, Hong Yu, Bin Ma, Guifu Liu, Jianjun Wang, Junmin Wang, Rongcun Gao, Jinjun Li, Jiyun Liu, Jing Xu, Yingying Zhang, Qun Li, Xuehui Huang, Jianlong Xu, Jianming Li, Qian Qian, Bin Han, Zuhua He, & Jiayang Li. A Natural Tandem Array Alleviates Epigenetic Repression of IPA1 and Leads to Superior Yielding Rice. Nature Communications. DOI: 10.1038/ncomms14789

(2017-03-21)