Xixun Hu, Xiangbing Meng, Qing Liu, Jiayang Li, Kejian Wang. Increasing the Efficiency of CRISPR-Cas9-VQR Precise Genome Editing in Rice. Plant Biotechnology Journal. DOI:10.1111/pbi.12771

(2017-06-23)

Xiangbing Meng, Hong Yu, Yi Zhang, Fengfeng Zhuang, Xiaoguang Song, Songsong Gao, Caixia Gao, Jiayang Li. Construction of A Genome-wide Mutant Library in Rice Using CRISPR/Cas9. Molecular Plant. DOI: 10.1016/j.molp.2017.06.006

(2017-06-22)

Lina Zhao, Yaqiong Li, Qi Xie, Yaorong Wu. Loss of CDKC;2 Increases Both Cell Division and Drought Tolerance in Arabidopsis thaliana. The Plant Journal. DOI: 10.1111/tpj.13609

(2017-06-20)

Mohsen Mazidi, John R. Speakman. Higher Densities of Fast-food and Full-service Restaurants Are Not Associated with Obesity Prevalence. The American Journal of Clinical Nutrition.
DOI: 10.3945/ajcn.116.151407

(2017-06-20)

Honglei Ma, Jingbo Duan, Jiyuan Ke, Yuanzheng He, Xin Gu, Ting-Hai Xu, Hong Yu, Yonghong Wang, Joseph S. Brunzelle, Yi Jiang, Scott B. Rothbart, H. Eric Xu, Jiayang Li, Karsten Melcher. A D53 Repression Motif Induces Oligomerization of TOPLESS Corepressors and Promotes Assembly of a Corepressor-nucleosome Complex. Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.1601217

(2017-06-19)

Jin Wang, Caihuan Tian, Cui Zhang, Bihai Shi, Xiuwei Cao, Tian-Qi Zhang, Zhong Zhao, Jia-Wei Wang and Yuling Jiao. Cytokinin Signaling Activates WUSCHEL Expression during Axillary Meristem Initiation. The Plant Cell. DOI: 10.1105/tpc.16.00579

(2017-06-05)

Min Su, Feng Gao, Qi Yuan, Yang Mao, De-lin Li, Youzhong Guo, Cheng Yang, Xiao-hui Wang, Renato Bruni, Brian Kloss, Hong Zhao, Yang Zeng, Fa-ben Zhang, Andrew R. Marks, Wayne A. Hendrickson & Yu-hang Chen. Structural Basis for Conductance through TRIC Cation Channels. Nature Communications. DOI: 10.1038/ncomms15103

(2017-05-31)

Congcong Dong, Honglin Xu, Rui Zhang, Nobutoshi Tanaka, Masatoshi Takeichi, Wenxiang Meng. CAMSAP3 Accumulates in the Pericentrosomal Area and Accompanies Microtubules Release from the Centrosome via Katanin. Journal of Cell Science. DOI: 10.1242/jcs.198010

(2017-05-25)

Yunwei Zhang, Yang Bai, Guangheng Wu, Shenghao Zou, Yongfang Chen, Caixia Gao, Dingzhong Tang. Simultaneous Modification of Three Homoeologs of TaEDR1 by Genome Editing Enhances Powdery Mildew Resistance in Wheat. Plant Journal. DOI: 10.1111/tpj.13599

(2017-05-24)

Wei Li, Fengxia Zhang, Ranran Wu, Lijia Jia, Guosheng Li, Yalong Guo, Cuimin Liu, and Guodong Wang. A Novel N-methyltransferase in Arabidopsis Appears to Feed a Conserved Pathway for Nicotinate Detoxification among Land Plants and Is Associated with Lignin Biosynthesis. Plant Physiology. DOI: 10.1104/pp.17.00259

(2017-05-24)