Sijia Lu, Xiaohui Zhao, Yilong Hu, Shulin Liu, Haiyang Nan, Xiaoming Li, Chao Fang, Dong Cao, Xinyi Shi, Lingping Kong, Tong Su, Fengge Zhang, Shichen Li, Zheng Wang, Xiaohui Yuan, Elroy R Cober, James L Weller, Baohui Liu, Xingliang Hou, Zhixi Tian, Fanjiang Kong. Natural Variation at the Soybean J Locus Improves Adaptation to the Tropics and Enhances Yield. Nature Genetics. DOI:10.1038/ng.3819

(2017-03-21)

Lin Zhang, Hong Yu, Bin Ma, Guifu Liu, Jianjun Wang, Junmin Wang, Rongcun Gao, Jinjun Li, Jiyun Liu, Jing Xu, Yingying Zhang, Qun Li, Xuehui Huang, Jianlong Xu, Jianming Li, Qian Qian, Bin Han, Zuhua He, & Jiayang Li. A Natural Tandem Array Alleviates Epigenetic Repression of IPA1 and Leads to Superior Yielding Rice. Nature Communications. DOI: 10.1038/ncomms14789

(2017-03-21)

Dali Zeng, Zhixi Tian, Yuchun Rao, Guojun Dong, Yaolong Yang, Lichao Huang, Yujia Leng, Jie Xu, Chuan Sun, Guangheng Zhang, Jiang Hu, Li Zhu, Zhenyu Gao, Xingming Hu, Longbiao Guo, Guosheng Xiong, Yonghong Wang, Jiayang Li and Qian Qian. Rational Design of High-yield and Superior-quality Rice. Nature Plants. DOI: 10.1038/nplants.2017.31

(2017-03-20)

Jing Wang, Hong Yu, Guosheng Xiong, Zefu Lu, Yongqing Jiao, Xiangbing Meng, Guifu Liu, Xuewei Chen, Yonghong Wang and Jiayang Li. Tissue-specific Ubiquitination by IPA1 INTERACTING PROTEIN 1 Modulates IPA1 Protein Levels to Regulate Plant Architecture in Rice. Plant Cell. DOI: 10.1105/tpc.16.00879

(2017-03-20)

Wei Fan, Sin Man Lam, Jingxue Xin, Xiao Yang, Zhonghua Liu, Yuan Liu, Yong Wang, Guanghou Shui, Xun Huang. Drosophila TRF2 and TAF9 Regulate Lipid Droplet Size and Phospholipid Fatty Acid Composition. PLoS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1006664

(2017-03-13)

Xianwei Song and Xiaofeng Cao. Transposon-mediated Epigenetic Regulation Contributes to Phenotypic Diversity and Environmental Adaptation in Rice. Current Opinions in Plant Biology. DOI:10.1016/j.pbi.2017.02.004

(2017-03-08)

Baocai Zhang, Lanjun Zhang, Feng Li, Dongmei Zhang, Xiangling Liu, Hang Wang, Zuopeng Xu, Chengcai Chu & Yihua Zhou. Control of Secondary Cell Wall Patterning Involves Xylan Deacetylation by a GDSL Esterase. Nature Plants. DOI: 10.1038/nplants.2017.17.

(2017-03-05)

Yuan Zong, Yanpeng Wang, Chao Li, Rui Zhang, Kunling Chen, Yidong Ran, Jin-Long Qiu, Daowen Wang, Caixia Gao. Precise Base Editing in Rice, Wheat and Maize with a Cas9- cytidine Deaminase Fusion. Nature Biotechnology. DOI:10.1038/nbt.3811

(2017-02-28)

Bin Hu and Chengcai Chu. Node-Based Transporter: Switching Phosphorus Distribution. Nature Plants. DOI: 10.1038/nplants.2017.2.

(2017-02-24)

Sin Man Lam, He Tian, Guanghou Shui. Lipidomics, en route to Accurate Quantitation.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids.
DOI: 10.1016/j.bbalip.2017.02.008

(2017-02-22)