Dongmei Zhu, Xia Gong, Liyun Miao, Junshun Fang, Jian Zhang. Efficient Induction of Syncytiotrophoblast Layer II Cells from Trophoblast Stem Cells by Canonical Wnt Signaling Activation. Stem Cell Reports. DOI:10.1016/j.stemcr.2017.10.014

(2017-12-14)

Suxia Ren, Zengyi Huang, Yuqiang Jiang, Tao Wang. dTBC1D7 Regulates Systemic Growth Independently of TSC through Insulin Signaling. Journal of Cell Biology. DOI:10.1083/jcb.201706027

(2017-12-11)

Ye Guo, Xu Chen, Ruxiao Xing, Min Wang, Xiaojuan Zhu, Weixiang Guo. Interplay between FMRP and lncRNA TUG1 Regulates Axonal Development Through Mediating SnoN-Ccd1 Pathway.
Human Molecular Genetics. DOI:10.1093/hmg/ddx417

(2017-12-07)

John R. Speakman, Why Lipostatic Set Point Systems Are Unlikely to Evolve, Molecular Metabolism, DOI:10.1016/j.molmet.2017.10.007

(2017-12-06)

Dongmei Zhang, Zuopeng Xu, Shaoxue Cao, Kunling Chen, Shance Li, Xiangling Liu, Caixia Gao, Baocai Zhang, Yihua Zhou. An Uncanonical CCCH-tandem Zinc Finger Protein Represses Secondary Wall Synthesis and Controls Mechanical Strength in Rice. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2017.11.004

(2017-11-28)

Yong-Qiang Deng, Na-Na Zhang, Xiao-Feng Li, Ya-Qing Wang, Min Tian, Ye-Feng Qiu, Jun-Wan Fan, Jia-Nan Hao, Xing-Yao Huang, Hao-Long Dong, Hang Fan, Yu-Guang Wang, Fu-Chun Zhang, Yi-Gang Tong, Zhiheng Xu & Cheng-Feng Qin. Intranasal Infection and Contact Transmission of Zika Virus in Guinea Pigs. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-017-01923-4

(2017-11-22)

Junwan Fan, Yaqing Wang, Liang Liu, Hongsheng Zhang, Feng Zhang, Lei Shi, Mei Yu, Fei Gao, Zhiheng Xu. cTAGE5 deletion in pancreatic β cells impairs proinsulin trafficking and insulin biogenesis in mice. The Journal of Cell Biology. DOI:10.1083/jcb.201705027

(2017-11-15)

Haijin He, Yang Li, Qianhua Dong, Anyun Chang, Feng Gao, Zhongxuan Chi, Min Su, Faben Zhang, Hyoju Ban, Rob Martienssen, Yuhang Chen, and Fei Li. Coordinated Regulation of Heterochromatin Inheritance by Dpb3–Dpb4 Complex. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1712961114

(2017-11-08)

Song Wu, Guangming Gan, Zhiping Zhang, Jie Sun, Qifu Wang, Zhongbao Gao, Meixiang Li, Shan Jin, Juan Huang, Ulrich Thomas, Yong-hui Jiang, Yan Li, Rui Tian and Yong Q. Zhang. A Pre-synaptic Function of Shank Protein in Drosophila. The Journal of Neuroscience. DOI:10.1523/JNEUROSCI.0893-17.2017

(2017-11-03)

Meng Wang, Shubin Wang, Zhen Liang, Weiming Shi, Caixia Gao,Guangmin Xia.From Genetic Stock to Genome Editing: Gene Exploitation in Wheat.Trends in Biotechology.
DOI:10.1016/j.tibtech.2017.10.002

(2017-10-27)